និស្សិតខ្មែរលេចមុខលើទំព័រព័ត៌មាននៅអាមេរិក

និស្សិតខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ដែលល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក...

AUPP Welcomes the Youngest Student who Completed the National Examination to Our Campus

Following the instruction of Samdech Prime Minister, 13 year old Hoeu Tiangkimhong...

Dr. Sharan Brown is AUPP’s New Vice President of Academic and Student Affairs!

The American University of Phnom Penh (AUPP) is delighted to share that Dr...

My academic experiences at AUPP have been challenging, yet gratifying

Virya Sarun is a junior majoring in Global Affairs and minoring in Law. She is currently...

Why you should ICT as your major at AUPP

My name is Vilya Seang. I am currently a sophomore in Information...

Studying at AUPP has been an eye-opening experience for me

Hi, Hangkun Chea, I am currently a sophomore, majoring in Bachelor of...

Lead Your Future with AUPP!

The AUPP Community would like to congratulate all students who completed the national...

AUPP students won the the Smart Start Cycle 5 competition with their idea Kakvei!

Congratulations to Meas Sothyro (ICT) and Kung Taysim (BUS) for winning first place...

Congratulations to our AUPP-UA Dual Degree business student, Srunhour Tech, and his team for being funded 10,000 USD for his startup “Skinorea”!

Skinorea is in the beauty industry. They hope to be able to use machine learning in helping users...

AUPP students sweep all awards at SmartEdu USDP cohort 4!

Join us in congratulating our students, Vitou Prim, Jiaxing Lao, and Hangkun Chea...